۴۰۰۰ ابنیه ارزشمند تاریخی و فرهنگی در استان تهران وجود دارد


ارسال شده توسط:

رجبعلی خسرو آبادی، در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش موثر و تعیین کننده ابنیه های تاریخی […]

عمر هنر ۴۰۰۰ ساله «شیشه» ترک برداشت


ارسال شده توسط:

داستان هنرهای بومی استان تهران، حکایتی است آکنده از تلخی ها و شیرینی ها، فرازو فرود هنر صنایع دستی در خطه […]